Удружење Срба у Рогаланду - "Иво Андрић"

С Т А Т У Т

Удружења Срба у Рогаланду "Иво Андрић"

Члан 1.

Назив – Удружење Срба у Рогаланду "Иво Андрић"


Члан 2.

Удружење Срба у Рогаланду ”Иво Андрић” је добровољна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у Ставангеру и околини.

Циљ удружења је неговање српске традиције и културе, очување језика и идентитета Срба у Норвешкој као и развијање пријатељства и међусобне сарадње српског и норвешког народа.

Хуманитарни рад је важна делатност Удружења.

Удружење је отворено је за све људе добре воље.


Члан 3.

Седиште удружења је у Ставангеру. Седиште удружења се може мењати одлукама Скупштине удружења.


Члан 4.

Циљеви из члана 2. оствариваће се кроз разне форме као што су: састанци, предавања, саопштења, акције, спортска такмичења, излети, дружења и разни видови међусобног помагања, сарадња са другим српским удружењима, како у Норвешкој тако и у свету, сарадња са друштвеним и државним институцијама у Норвешкој, Србији и Републици Српској, као и неким другим земљама света где Удружење буде имало интереса.


Члан 5.

Члан Удружења може бити сваки грађанин настањен у Рогаланду који прихвата овај Статут и плаћа чланарину.

Чланство у Удружењу је добровољно и траје до исписивања или искључења из Удружења.

Члан Удружења који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења може бити одлуком Управног одбора искључен из Удружења.

Искључени члан може на одлуку о искључењу уложити жалбу Скупштини удружења, која доноси коначну одлуку. 


Члан 6.

Почасни члан Удружења може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и просперитет Удружења и српске заједнице у целини.

Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

Почасном члану Удружења, који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења, може бити одлуком Скупштине Удружења искључен из Удружења.


Члан 7.

Члан Удружења има право да бира и да буде биран у све органе Удружења.

Члан Удружења има право да учествује у свим акцијама Удружења.

Дужност члана Удружења је да плати чланарину у предвиђеном року, да се придржава одредаба овог Статута и да ради активно на остваривању циљева Удружења.


Члан 8.

Приходе потребне за рад Удружење ће остваривати путем: чланарине, донација, прихода са културно- уметничких приредби, новчане помоћи Норвешке државе, комуна у Рогаланду, округа Рогаланд, као и другим делатностима предвиђеним овим Статутом.

Висину чланарине за наредну годину одређује се на Скупштини Удружења.


Члан 9.

У циљу остваривања појединих делатности Удружења а у складу са чланом 2. овог Статута формирају се секције.

Смернице за рад секција и руководиоца секције (координатора) бира Управни одбор.

Фонд Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ је основан ради остваривања циља Удружења о хуманитарној делатности из члана 2 овог Статута. Рад Фонда се регулише Правилником о раду Фонда.


Члан 10.

Органи Удружења су Скупштина Удружења,  Управни Одбор и Одбор Фонда.


Члан 11.

Скупштина је највиши орган Удружења, коју сачињавају сви чланови Удружења.

Скупштина се одржава минимално једном годишње.

Своје одлуке Скупштина доноси већином присутних чланова.

Скупштини могу присуствовати као посматрачи и нечланови Удружења.

На захтев једне трећине укупног чланства или Управног одбора може се одржати ванредна Скупштина Удружења.


Члан 12.

Задаци Скупштине Удружења су:

    Усвајање Извештаја председника о раду Удружења у претходној години,

    Усвајање Извештаја о финансијском пословању Удружења (Завршни рачун),

    Усвајање (предложеног) плана и програма Удружења за текућу годину,

    Одређивање смерница за рад Удружења,

    Одређивање висине чланарине Удружења,

    Бира и разрешава Управни Одбор Удружења,

    Доноси и мења Статут Удружења,

    Бира Одбор Фонда на предлог Управног одбора Удружења

    Решава жалбе чланова Удружења


Члан 13

Управни Одбор Удружења броји од 5 до 10 чланова.

Одлуку о броју чланова доноси Скупштина.

Управни Одбор Удружења сачињавају:

    председник

    потпредседник

    секратар

    благајник

    представник Одбора Фонда Удружења Срба у Рогаланду «Иво Андрић»

    остали чланови (одлуком Скупштине а на предлог Управног одбора) 

Чланови управног одбора се бирају са мандатом од две године.  Пола Управног одбора се бира сваке године. Председник Управног одбора  се бира сваке године.

Председника Удружења у његовом одсуству замењује потпредседник.

Одлуке се доносе већином укупног броја чланова Одбора, у случају парног броја чланова, златни глас има председник. 


Члан 14.

Управни Одбор Удружења има следеће задатке:

    Руководи радом Удружења између две Скупштине Удружења,

    Сазива редовне (по потреби и ванредне) Скупштине Удружења,

    По потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака,

    Одлучује о начину сарадње са другим клубовима и удружењима,

    Уредно води финансијско - материјално пословање и у духу добрих домаћина се стара о имовини Удружења,

    Одлучује о изменама Правилника рада Фонда. Предлог може доћи од Одбора Фонда.


Члан 15.

Одбор Фонда

Одбор управља Фондом Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ и стара се о спровођењу циљева који су утврђени Статутом и Правилником о раду. Одбор има председника и минимално 2 (два) члана. Председника и чланове Одбора фонда бира и опозива Оснивач Фонда, Скупштина Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“. Мандат члановима одбора траје 2 и 3 године и могу се поново бирати на исту функцију. Члановима мандат траје 2 године, a председнику траје 3 годинe.


Члан 16.

Одбора Фонда има следеће задатке:

1.    Расписује Конкурс два пута годишње са јасно дефинисаним правилима за апликацију

2.    Доноси одлуке на основу примљених молби

3.    Доноси финансијски план и на захтев надзорног одбора подноси извештај

4.    Одлучује о начину коришћења имовине Фонда уз претходну сагласност Оснивача

5.    Стара се о јавности рада

6.    Доноси предлоге измена Правилника радa фонда

7.    Утврђује предлог чланова и почасних чланова и сарадника сагласно одредбама Статута Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“

8.    Одлучује о другим питањима за која нису регулисана законом, Статутом Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ или овим правилником

9.    Организује пословање фонда

10.    Планира и организује акције са циљем прикупљања средстава


Члан 16.

Члановима Управног Одбора не могу се из благајне Удружења исплаћивати хонорари.


Члан 17.

Председник Управног одбора сазива седнице Одбора и руководи њиме, представља Удружење код трећих лица, потписује акте у име Удружења и обезбеђује имовину Удружења.

Председник Удружења стара се о извршењу задатака предвиђеним у члану 14. овог Статута.

Председник доноси одлуке о исплатама из благајне и о томе обавештава Управни Одбор Удружења.


Члан 18.

Годишњи обрачун обухвата временски период од 01. јануара до 31. децембра.

Завршни рачун ће бити потписан од стране председника и благајника, а овлашћени ревизор ће преконтролисати обрачун, благајну и вредносне папире.

Завршни обрачун је јаван, биће доступан свим члановима Удружења и мора бити одобрен на Скупштини.


Члан 19.

Сви органи Удружења бирају се по правилу тајним гласањем.

Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Удружења. 


Члан 20.

Печати и меморандум морају садржати назив Удружења.


Члан 21.

Удружење почиње са радом 3. јуна 2014. када је на Оснивачкој Скупштини Удружења усвојен Статут.

Измене и допуне Статута од 9. фебруара 2019. донете су на Скупштини Удружења одржаној 9. фебруара 2019. Године у Ставангеру.


Ставангер, 9. фебруар 2019.