Удружење Срба у Рогаланду - "Иво Андрић"

Правилник рада Фонда Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“

.

Правилник рада Фонда Удружења Срба у Рогаланду„Иво Андрић“

Ставангер, 09.02.2019. године

 

§1.    Правилник рада– Фонд Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“

§1.1. Фонд Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ је организован при  Удружењу Срба у Рoгаланду „Иво Андрић“ ради остваривања циљева организовања и обављања добротворног рада и остваривања општекорисних циљева, путем прикупљања и дистрибуције помоћи за рад са децом на културно образовном нивоу, као и побољшање животних и здравствених услова, где ће помоћ бити од користи већем броју деце, најмање десеторо, под заједничком слоганом "У деци се обнавља и чисти река човечанства".

§1.2. Оснивач Фонда Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ је Скупштина Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“, које је уписано у Регистар удружења Brønnøysundregisteret- Enhetsregisteret у Норвешкој под организационим бројем: 913 751 140

§1.3. Дугорочни циљ Фонда је да постане пуноснажна и самостална задужбина у складу са дефиницијом и законима за задужбине у Норвешкој. Сви чланови Удружења треба да раде на овом циљу. Када за то дође време, задужбина ће бити регистрована у норвешком регистру за задужбине и постати самостално правно лице, са свим потребним структурним променама које налаже норвешки закон. Одлуку о променама доноси Оснивач а на предлог одбора Фонда.

§1.4. Ради остваривања циљева ради којих је организован, Фонд ради на целом подручју Норвешке, односно подручју деловања Оснивача, а помоћ се  усмерава на подручје Словеније, Хрватске, Републике Српске, БиХ, Србије, Македоније и Црне Горе. Управни одбор фонда може да прошири рад фонда и на друга географска подручја уколико се укаже потреба за истим уз обавезни документ допуне статута који ће бити доступан у склопу документације рада фонда.

§1.5. На подручју деловања фонда могу се оснивати организационе јединице за подручје покрајине, градова или општина. Начин оснивања организационих јединица и начин њиховог деловања утврђује Одбор у складу са одредбама овог Правилника, програма и рада Фонда и уз сагласност Оснивача.

§1.6. Скупштина Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ може, у складу са Статутом Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ променити облик организације, знак, назив и седиште фонда.

§1.7. Фонд има обавезе и одговорности утврђеним законом, Статутом Удружења Срба у Рогаланду, овим Правилником и другим прописима који важе за организације у земљи оснивања, Норвешкој.

 

§2.    Циљеви и начин остваривања циљева

§2.1. Фонд је организован искључиво за добротворне, образовне и развојене сврхе. Фонд пружа помоћ деци свих народа и народности у времену рата организацијом и извођењем добротворних програма у правцу смањења глади и друштвених патњи, а у време мира образовним и развојним програмима усмереним ка општој добробити деце у склопу културе и образовања, према својим могућностима, без обзира на њихову националну, верску или политичку припадност.

Пружена  помоћ  мора   бити  од  користи   за  најмање  десеторо   (10)   деце. Овај број може бити мањи уколико управни одбор то одобри конзенсусом а потражена помоћ је у складу са овим Правилником и циљевима Фонда.

§2.2. Ради реализације циљева из претходног члана овог Статута, Фонд сарађује са физичким и правним лицима као и са другим организацијама које имају сродне циљеве.

§2.3. Фонд прибавља средства од добровољних новчаних и робних прилога, донација и поклона од правних и приватних лица, донације Оснивача, финансијских    субвенција    и     на    други    законом  дозвољен    начин.  Фонд може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области хуманитарног рада, прихода од самосталног обављања привредних и услужних делатности.

§2.4. Фонд има за циљ да помаже следеће пројекте који су намењени дечјем и омладинском узрасту:


Пројекти:

 1. Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица
 2. Подршка здравственим и научним институцијама
 3. Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама
 4. Подршка организовању манифестација, омладинско - спортских и културно – уметничких догађаја и приредби
 5. Подршка    пројектима медија,       медијске писмености и                  дигиталне комуникације
 6. Подршка пројектим за побољшање животних и здравствених услова 

Право учешћа на конкурсу немају

 1. директни или индиректни корисници буџетских средстава
 2. појединци
 3. привредни субјекти

 

§3. Начин доделе помоћи

§3.1. Фонд ради на основу молби и апликација поднетих од стране трећих лица, путем електронске апликације која је приступна на интернет презентацији Оснивача Фонда.

§3.2. Апликација мора првенствено да буде намењена циљној групи која је дефинисана чланом §1.1 овог правилника.

§3.3. Апликација мора да испунити све услове наведене на електронској страници апликације да би ушла у круг разматрања.

§3.4. Уколико треће лице поднесе апликацију која није у скалду са циљном групом фонд или не поднесе сву тражену документацију апликација неће бити разматрана, а треће лице neће бити обавештено о истом.

§3.5. Поднете апликације се разматрају 2 (два) пута годишње, а рокови су 01. мај и 30. новембар

§3.6. Треће лице нема право жалбе на одлуку управног одбор фонда

 1. Фонд није дужaн да даје образложење za своје одлуке трећем лицу
 2. Фонд има право и након одобрене апликације да исту повуче уколико за то постоје разлози који нису били видљиви у процесу разматрања апликације
 3. Трећа лица чије апликације су одобрене ће бити контактиране од стране Одбора фонда у року од 30 (тридесет) дана након одобрења апликације ради потписивања уговора и спровођења истог
 4. Фонд није обавезна да контактира трећа лица чије апликације нису одобрене, са негатвним одговором
 5. Одобрена помоћ се може реализовати само након потписивања уговора. Уговор је правно и судски обавезујући за обе стране

§3.7.  Трећа лица којима је одобрена молба о помоћи су дужна да подносу извештаје Фонду. Обим и начин извештавања се дефинишу уговором

§3.8. Одбор Фонда одлучује о начину пребацивања средстава до оних чија је апликација прихваћена

 

§4.    Симболи визуелног идентитета

§4.1. Знак Фонда је округлог облика у коме се налази грб Удружења Срба у Рогаланду

„Иво Андрић“, а у вањском кругу је написано „У деци се обнавља и чисти река човечанства“, као и година оснивања, а у унутрашњем Фонд Иво Андрић на српском и норвешком језику.

 

§5.    Организација Фонда

§5.1. Органи фонда су:

 1. Одбор фонда
 2. Управни одбор Удружења Срба у Рогаланду

§5.2. Одбор фонда

Одбор управља Фондом Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ и стара се о спровођењу циљева који су утврђени Статутом и Правилником о раду. Одбор има председника и минимално 2 (два) члана. Председника и чланове Одбора

фонда бира и опозива Оснивач Фонда, Скупштина Удружења Срба у Рогаланду

„Иво Андрић“. Мандат члановима одбора траје 2 и 3 године и могу се поново бирати на исту функцију. Члановима мандат траје 2 године, a председнику траје 3 годинe.

 

§5.3. Обавезе Одбора Фонда:

 1. Расписује Конкурс два пута годишње са јасно дефинисаним правилима за апликацију
 2. Доноси одлуке на основу примљених молби
 3. Доноси финансијски план и на захтев надзорног одбора подноси извештај
 4. Одлучује о начину коришћења имовине Фонда уз претходну сагласност Оснивача
 5. Стара се о јавности рада
 6. Доноси предлоге измена Правилника радa фонда
 7. Утврђује предлог чланова и почасних чланова и сарадника сагласно одредбама Статута Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“
 8. Одлучује о другим питањима за која нису регулисана законом, Статутом Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ или овим правилником
 9. Организује пословање фонда
 10. Планира и организује акције са циљем прикупљања средстава

§5.4. Председник одбора Фонда

 1. Утврђује дневни ред и председава седницама Одбора Фонда.
 2. Председник je одговоран да Одбор фонда пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. За свој рад одговара Оснивачу.
 3. У хитним случајевима и немогућности одржавања седница, Одбор фонда може доносити и одлуке на основу гласања путем електронск поште о чему ће се сачинити записник.

§5.5. Обавезе чланова Одбора Фонда

У обављању својих дужности чланови Одбора Фонда поступају савесно и са пажњом доброг домаћина.

§5.6. Одговорност за штету чланова Одбора Фонда

Чланови Одбора Фонда одговарају колективно за штету коју својом одлуком проузрокују Фонду, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се проузрокује штета, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник, или нису учествовали у доношењу одлуке

§5.7. Лица која не могу бити чланови Одбора фонда

Члан Одбора фонда не може бити малолетно лице или лице лишено пословне способности, лице које је члан Надзорног одбора фондације, нити лице чији би интереси могли бити у конфликту са интересима Фонда.

§5.8. Забрана конфликта интереса

Члан Одбора фонда не може одлучивати о имовинским питањима која се односе на правно лице над којим он има контролни утицај или у којем има економски интерес.

§5.9. Престанак чланства у Одбору Фонда

Чланство у Одбору Фонда престаје у случају престанка чланства у Удружењу Срба у Рогаланду „Иво Андрић“, истеком мандата, опозивом, оставком,

губитком пословне способности и у случају смрти.

§5.10. Управни одбор Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“

Надлежност Управног одбора Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ је регулисана Статутом Удружења.

Представник Одбора Фонда учествује у раду Управног одбора Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“.

 

§6.    Остваривање јавности рада

§6.1. Рад Фонда је јаван и транспарентан у сваком погледу. Одбор фонда је одговоран за јавност о раду Фонда. Одбор Фонда се стара о редовном обавештавању чланства, непосредно или објављивањем годишњег извештаја о раду путем интернета, публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Годишњи обрачуни и извештаји о активности фонда подносе се na упит Надзорног одбора. Исти се подносе на Годишњој скупштини Оснивача.Сви донатори фонда као и чланови Оснивача имају право да затраже финансиjски извештај Фонда на увид.

 

§7.     Располагање средствима Фонда

§7.1. Имовина Фонда може се искључиво користити за остваривање циљева утврђених актом о оснивању, овим правилником и одлукама Оснивача. Имовина фонда не може се делити оснивачима, члановима органа управљања, или са њима повезаним лицима.

§7.2. Одредба става 2. овог члана не односи се на накнаду оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева фонда (путни трошкови, итд.), тј. уговорене теретне обавезе.

 

§8.    Статусне промене и престанак рада Фонда

§8.1. Предлог о статусним променама, промени правне форме и престанку рада Фонда подноси Одбор надлежном органу Оснивача.

§8.2.  Поступање са имовином Фонда у случају престанка рада

Имовину Фонда чине сва покретна и непокретна имовина коју из сопствених и других извора прибави Фонд или њен Оснивач за сврхе фонда. У случају

престанка рада, Одбор Фонда ће уз сагласност Оснивача, одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са овим правилником, Статутом Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ и норвешким законом.

 

§9.    Прелазне и завршне одредбе

§9.1. Измене Правилника врши Управни одбор Удружења Срба у Рогаланду „Иво Андрић“. Иницијативу за измене са предлогом измене може дати Одбор Фонда, у складу са §5.3 тачка 6.

§9.2. Друге опште акте Фонда доноси и њихове измене врши Одбор Фонда. Иницијативу за доношење и измене општих аката Фонда, може дати било који члан Одбора фонда.

§9.3. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се јавно на интернет презентацији Оснивача.

 

Усвојено и објављено дана xx.xx. xxxx. године у Ставангеру, Норвешка.