Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

S T A T U T T

Serbisk forening i Rogaland ”Ivo Andric”

§1. Navn – Serbisk forening i Rogaland ”Ivo Andric”

§2. Forening ”Ivo Andric” er en frivillig, upolitisk og uavhengig organisasjon stiftet av serbere og deres norske venner som bor i Rogaland. Målet til foreningen er å dyrke serbiske tradisjoner og serbisk kultur samt å utvikle vennskap og gjensidig samarbeid mellom det serbiske og det norske folk. Foreningen er åpen for alle som ønsker å bli med.

§3. Foreningens sete er i Stavanger. Foreningens sete kan endre vedtakene til foreningens forsamling.

§4. Målene fra §2 skal realiseres gjennom diverse former:

 • Møter, foredrag, opplysninger, aksjoner, idrettsarrangementer, utflukter, samvær og ulike former for gjensidig bistand.
 • Samarbeid med andre klubber og foreninger.
 • Samarbeid med samfunnsinstitusjoner i Norge.

§5. Enhver borger i Norge som godkjenner denne statutten og betaler medlemskontingent kan bli medlem i foreningen. Medlemskap i foreningen er frivillig og varer helt til en eventuell utmelding eller utvisning av foreningen.

§6. Enhver person som med sitt arbeid og sin oppførsel oppnår spesielle fortjenester for foreningens anseelse og fremgang kan bli æresmedlemmer i foreningen. Forsamlingen i foreningen fatter vedtak om et eventuelt æresmedlem etter forslag fra styret.

§7. Et medlem i foreningen har rett til å velge å bli valgt inn i alle foreningens organer. Et medlem i foreningen har rett til å delta i alle foreningens aksjoner. Plikten til et medlem i foreningen er å overholde bestemmelsene i denne statutten og å arbeide aktivt for å realisere målene til denne foreningen.

§8. De nødvendige innkomster for arbeidet i foreningen skal skaffes gjennom: medlemskontingenter, donasjoner, innkomster fra kultur- og kunsttilstelninger, økonomisk støtte fra den norske stat, kommuner i Rogaland, Rogaland fylke og andre kommuner og fylkeskommuner som foreningen samarbeider med samt andre aktiviteter planlagt i denne statutten. Prisen på medlemskontingent setter styret i foreningen.

§9. Med som mål å gjennomføre foreningens enkelte aktiviteter og i overensstemmelse med §2 opprettes det ulike seksjoner. Foreningens forsamling velger en seksjonsleder etter forslag fra styret.

§10. Foreningens organer er forsamlingen og styret.

§11. Forsamlingen er foreningens høyeste organ. Den utgjør alle foreningens medlemmer. Forsamlingen holdes en gang i året. Forsamlingen fatter sine vedtak med flertall blant de tilstedeværende medlemmene. Ikke-medlemmer kan være til stede som tilskuere i styret. Det kan holdes ekstraordinært møte etter krav fra en tredjedel av medlemmene eller fra styret.

§12. Forsamlingens oppgaver er som følger:

 • Å fastsette retningslinjer for foreningens arbeid.
 • Å fastsette prisen på medlemskontingent.
 • Å gi rapport om styrets arbeid og finansielle handlinger.
 • Å vedta og endre foreningens statutt.
 • Å velge og oppløse foreningens styre.
 • Å opprette seksjoner og velge deres ledere.
 • Å velge en tilsynskommisjon med tre medlemmer.
 • Å behandle klager fra medlemmer.

§13. Styret består av 5 til 10 medlemmer. Forsamlingen fatter vedtak om antall medlemmer. Styret består av:

 • Styreleder (formann)
 • Nesteleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Medlemmer som er ledere for de bestemte seksjoner
 • Andre styremedlemmer

Vedtak fattes med mandat for et år, helt til neste årlige forsamling. Vedtak fattes med et flertall blant det samlede antall styremedlemmer. Nestelederen erstatter foreningens formann ved hans eventuelle fravær.

§14. Styret i foreningen har følgende oppgaver:

 • Lede foreningens arbeid mellom forsamlingens sammenkomster.
 • Kalle sammen forsamlingen til ordinært eller ekstraordinært møte.
 • Etter behov å opprette kommisjoner eller arbeidsgrupper med som mål å utføre bestemte oppgaver.
 • Bestemme hvordan samarbeidet skal foregå med andre klubber og foreninger.
 • Ryddig føre regning om det finansielle og materielle arbeidet og ta seg av formuen.

§15. Styremedlemmer kan ikke lønne seg selv med honorarer fra kassen.

§16. Styrelederen sammenkaller styret til møter og leder dem, representerer foreningen utad, skriver under dokumenter i foreningens navn og tar seg av formuen. Styrelederen sørger for å utføre oppgavene planlagt i §4 i denne statutten. Styrelederen fatter vedtak om utbetaling fra kassen og underretter styret om dette.

§17. Årsregnskapet omfatter tidsperioden fra 1.1 til 31.12. Det endelige regnskapet skal underskrives av styrelederen og kassereren, og en bemyndiget revisor skal kontrollere regnskapet, kassen og verdipapirer. Det endelige regnskapet legges ut offentlig, er tilgjengelig for alle foreningens medlemmer og må bli godkjent i den årlige forsamlingen.

§18. Alle foreningens organer velges ved hemmelig stemmegivning. Forsamlingen kan beslutte å anvende offentlig stemmegivning.

§19. Et memorandum må inneholde navnet på foreningen.

§20. Foreningen starter sitt virke 3. juni 2014 da denne statutten er vedtatt i foreningens konstituerende forsamling.

Stavanger, 3. juni 2014.